| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Johdanto

Page history last edited by Susanna Leimio 5 years, 4 months ago

Tässä toimintasuunnitelmassa kuvataan Päijät-Hämeen paikallinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen toimintamalli, ja sitä sovelletaan sekä lasten että aikuisten parissa tehtävässä työssä, iän mukana tuomat erityisvaatimukset huomioiden.

 

Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017–2020 pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton (2008) lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suosituksiin, Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (2014) suosituksiin, Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelmaan 2014 sekä Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn edelliseen toimintasuunnitelmaan 2013–2016. Suositusten mukaisesti toimintasuunnitelma tulee kytkeä osaksi kunnan hyvinvoinninstrategiaa ja turvallisuussuunnittelua.

 

Tässä toimintasuunnitelmassa 2017–2020 lähtökohtana on edelleen ymmärrys ehkäisevän työn kuulumisesta kaikille. Vaikeana yhteiskunnallisena ongelma se haastaa palvelujärjestelmän toimijat tekemään saumatonta yhteistyötä. Perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneen, lapsen tai aikuisen, avun tarve tulee tunnistaa kaikissa palveluissa, mutta eritoten sosiaali- ja terveyspalveluissa hyvin varhaisessa vaiheessa ja avuntarjoajat on oltava tiedossa ja saatavilla mahdollisimman nopeasti. Toimijoiden tulee myös tunnistaa väkivallan yhteys muihin vaikeisiin ilmiöihin, kuten päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä ongelmapelaamiseen (neljän tuulen orientaatio). Näillä ilmiöillä on tunnistettu olevan yhteisiä rajapintoja ja ne kaikki ovat ehkäistävissä riittävän varhaisella toiminnalla.

 

Työn perusta

 

Kansainväliset ja EU:ssa hyväksytyt sopimukset, jotka Suomi on ratifioinut

 • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy perustuu lukuisiin kansainvälisiin tai Euroopan Unionissa hyväksyttyihin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut ja joiden pohjalta väkivallan ehkäisyä toteutetaan useilla ohjelmilla. Suomenkin ratifioimassa Istanbulin sopimuksessa, Euroopan neuvoston yleissopimuksessa, säädetään naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Siinä korostetaan kulttuurisiin käyttäytymismalleihin puuttumista, valistuksen, koulutuksen ja ammattihenkilöstön koulutuksen merkitystä, viestintää sekä erilaisten hoito- ja puuttumisohjelmien käyttöönottoa.

 

Sisäministeriö: Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta Sisäisen turvallisuuden strategiaan

 • Suomessa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö on sisältynyt myös Sisäministeriön Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Sipilän hallitukselle luovutettuun Sisäisen turvallisuuden selontekoon (2016) pohjautuen, sisäisen turvallisuuden ohjelmasta on siirrytty sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun, mikä on tarkoitus julkaista huhtikuussa 2017.

 

Lainsäädäntö

 • Lainsäädännössä korostetaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää monialaista toimintaa sekä kansalaisten oikeutta koskemattomuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja turvallisuuteen.

 

STM ja Kuntaliiton suositukset

 • Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton (2008) suositusten mukaan lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tulee sisältyä kunnan hyvinvointistrategiaan ja turvallisuussuunnitteluun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelmiin. Suunnitelmien pohjalta tulee laatia lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli, joka sisältää kuvauksen alueen ongelmia ehkäisevästä toiminnasta, matalan kynnyksen palveluista, akuuttipalveluista, väkivallan ehkäisytyöhön erikoistuneista palveluista ja tietoa pitkäaikaisesta tuesta ja terapiavaihtoehdoista väkivallan traumatisoimille ihmisille sekä palvelupolkukuvauksen.

 

Vastuu on myös yhteiskunnalla

 • Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Yhteiskunnan tehtävä on edistää ja ylläpitää yksilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta, esimerkiksi vahvistamalla lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, sekä kieltämällä lapsen alistamisen, ruumiillisen kurittamisen ja muun häntä loukkaavan kohtelun. Suunnitelmallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö kuuluu kunnille ja sen kaikille hallinnonaloille, ja on ajankohtaista myös muun ikäisten asiakasryhmissä.
 • Väkivalta, joka voi koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, iästä ja sukupuolesta riippumatta, heikentää tai murentaa turvallisuutta. Turvallisuutta edistävä työ ja mahdollisimman varhainen puuttuminen säästävät yhteiskunnan varoja sekä vähentävät inhimillistä kärsimystä.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.