Johdanto


Tässä toimintasuunnitelmassa kuvataan Päijät-Hämeen paikallinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen toimintamalli, ja sitä sovelletaan sekä lasten että aikuisten parissa tehtävässä työssä, iän mukana tuomat erityisvaatimukset huomioiden.

 

Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017–2020 pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton (2008) lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suosituksiin, Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (2014) suosituksiin, Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelmaan 2014 sekä Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn edelliseen toimintasuunnitelmaan 2013–2016. Suositusten mukaisesti toimintasuunnitelma tulee kytkeä osaksi kunnan hyvinvoinninstrategiaa ja turvallisuussuunnittelua.

 

Tässä toimintasuunnitelmassa 2017–2020 lähtökohtana on edelleen ymmärrys ehkäisevän työn kuulumisesta kaikille. Vaikeana yhteiskunnallisena ongelma se haastaa palvelujärjestelmän toimijat tekemään saumatonta yhteistyötä. Perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneen, lapsen tai aikuisen, avun tarve tulee tunnistaa kaikissa palveluissa, mutta eritoten sosiaali- ja terveyspalveluissa hyvin varhaisessa vaiheessa ja avuntarjoajat on oltava tiedossa ja saatavilla mahdollisimman nopeasti. Toimijoiden tulee myös tunnistaa väkivallan yhteys muihin vaikeisiin ilmiöihin, kuten päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä ongelmapelaamiseen (neljän tuulen orientaatio). Näillä ilmiöillä on tunnistettu olevan yhteisiä rajapintoja ja ne kaikki ovat ehkäistävissä riittävän varhaisella toiminnalla.

 

Työn perusta

 

Kansainväliset ja EU:ssa hyväksytyt sopimukset, jotka Suomi on ratifioinut

 

Sisäministeriö: Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta Sisäisen turvallisuuden strategiaan

 

Lainsäädäntö

 

STM ja Kuntaliiton suositukset

 

Vastuu on myös yhteiskunnalla